Våra tjänster

Stockholms Sjuksköterskejours verksamhet grundades 2017. Verksamheten är väletablerad i Stockholms läns södra områden, men har nu uppdrag i områden i norra Stockholms län. Stockholms Sjuksköterskejour har idag abonnemangsavtal med många vårdgivare i länet, både privata och offentliga vårdgivare.

Vi hjälper till med sjuksköterskeinsatser hos andra vårdgivare som inte är bemannade med sjuksköterskor på kvällar, nätter och helger. Våra mobila team arbetar såväl med planerade som akuta insatser på äldreboenden och LSS-boenden samt telefonrådgivning till dessa.

Våra tjänster präglas av omtanke, tillförlitlighet och kompetens. Utförande av insatserna i jourverksamheten innebär att vi erbjuder patienterna och våra kunder en vård som är trygg, säker, ändamålsenlig samt ska präglas av att insatserna är samordnade med våra uppdragsgivare. Insatserna planeras och följs upp med utgångspunkt att det alltid är patientens bästa i centrum. Patienten ges möjlighet att vara delaktig i planeringen av vården, känna till att de har möjlighet att framföra klagomål och synpunkter på vår verksamhet.

Verksamhetschef, enhetschef och alla medarbetare skapar förutsättningar för tillgänglighet med möjlighet att få kontakt och att utföra insatser i rätt tid.

Kompetens

Stockholms Sjuksköterskejours medarbetare har en gedigen erfarenhet av hemsjukvård och äldrevård samt god förmåga att planera och prioritera. Våra sjuksköterskor är flexibla och har förmågan att fatta snabba beslut samt kan handleda personal på de enheter som vi ansvarar för.