Ägande

Stockholms Sjuksköterskejour AB startade sin verksamhet 2017. Stockholms Sjuksköterskejour ägs till 50 % vardera av två bolag. Ägarbolagen är Sjöströms Nordic AB och Vårdkultur Stockholm AB.

Sjöströms Nordic AB är ett familjeföretag ägt av Uno Sjöström och Vårdkultur är ett familjeföretag ägt av Carl-Axel Palm.

Styrelse

I Stockholms Sjuksköterskejours styrelse ingår tre personer.  

Carl-Axel Palm, ordförande. Carl-Axel har huvudansvaret för att leda styrelsens arbete och att bevaka att styrelsen fullgör sina uppgifter enligt aktiebolagslagen och bolagsordningen. Carl-Axel driver framförallt frågor som rör verksamhetens kvalité och utveckling.

Uno Sjöström, ledamot och VD. Uno har huvudansvaret för den operativa ledningen av företaget och är som Vd chef för verksamhetschefen. Uno driver i styrelsen framförallt marknads- och försäljningsfrågor.

Jonatan Palm, suppleant. Jonatans huvuduppdrag i styrelsen är ekonomisk redovisning och uppföljning.

Ledning och medarbetare

Stockholms Sjuksköterskejours företagsledningsgrupp består av bolagets ordförande Carl-Axel Palm, VD Uno Sjöström, verksamhetschef Christina Delfin och ekonom Jonatan Palm.

Bolaget har verksamhetschef och åtta anställda sjuksköterskor som alla har lång erfarenhet.

Värdegrund

I Stockholms Sjuksköterskejours verksamhet ska vi omsätta samhällets intensioner för vården och omsorgen i vår värdegrund. Det vi lyfter fram i vår värdegrund innebär att de vård- och omsorgstagare som kommer i kontakt med våra medarbetare ska känna:

  • respekt för sitt privatliv och sin integritet
  • trygghet
  • att de kan påverka på sitt liv och sin vardag
  • att vi är lättillgängliga och har ett gott bemötande

Ekonomi

Stockholms Sjuksköterskejour AB är ett nystartat bolag som ännu inte kan redovisa några ekonomiska siffror. De medel som finns i dag i bolaget har ägarna tillskjutit. Läs mer om bolagets ekonomi här.

Vi har kollektivavtal, är medlemmar i Svenskt Näringsliv och är anslutna till Vårdföretagarna.

Kvalitetsarbete

Stockholms Sjuksköterskejour bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 2011:9. I bolagets ledningssystem ingår att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. I ledningssystemet finns tydliga verksamhetsprocesser, ledningsprocesser och stödprocesser.

Mål kvalitet

Inom Stockholms Sjuksköterskejours verksamhet ska vi värna om en mycket god kvalité i utförandet av våra tjänster, de personer som våra medarbetare kommer i kontakt med ska få känna att vi finns till för dem och därför är följande kvalitétaspekter centrala i vårt arbete:

  • Trygghet och tillgänglighet
  • Personkontinuitet, omsorgskontinuitet och tidskontinuitet i utförande av våra insatser och tjänster med tydlig ansvarsfördelning
  • Gott och respektfullt bemötande
  • Lyhördhet för vård- och omsorgstagarnas önskemål

Grundarna

Uno Sjöström fick sin sjuksköterskelegitimation 1986 och har varit verksam inom flertal verksamhetsområden inom hälso- och sjukvården. Uno har arbetat med kvalitetsutveckling av Hypertonivården.  Uno startade 1994 sin bana inom läkemedelsindustrin och då främst på Pharmacia. Uno startade sitt första företag inom vårdområdet 2004 och Sjöströms Hemservice AB tillkom 2010. Under åren som kom har styrelseuppdrag och ledningsarbete tillsammans med expansion av egna företag dominerat.  

 

Carl-Axel Palm har lång erfarenhet av offentligt, ideellt och privat driven vård- och omsorgsverksamhet i olika ledande befattningar sedan 1979. Carl-Axel är leg. sjuksköterska, har universitetsutbildning vid statsvetenskapliga institutionen i hälso- och sjukvårdsadministration och ekonomistyrning samt har en magisterexamen i omvårdnad. Carl-Axel har haft flera förtroendeuppdrag inom Svensk sjuksjuksköterskeförening, såsom ledamot i styrelsen, ledamot i vetenskapliga rådet och ordförande för sjuksköterskornas etiska råd. Carl-Axel har också haft förtroendeuppdrag som styrelseledamot i Äldreomsorgsföretagarna och i Vårdföretagarna inom Svenskt Näringsliv under många år samt varit representant i många arbetsgrupper på Socialstyrelsen och Stockholm Stad gällande kvalitet- och branschfrågor